Bestuursupdate december 2019

 1. Vaargedrag op de Vecht
 2. Ontwerp Bestemmingsplan De Vecht (t.p.v. Stichtse Vecht)
 3. Automatische Incasso Contributie VWGV
 4. De Omgevingswet, Invoering 2021
 5. Werkgroep Nijverheidslaan – Lange Muiderweg

Vaargedrag op de Vecht

Het vaarseizoen ligt bijna achter ons. Iedereen heeft kunnen zien dat de drukte op het water weer is toegenomen. Hoe drukker het wordt, hoe belangrijker het is dat de gebruikers van onze mooie rivier de Vecht rekening houden met andere gebruikers. Niet alleen voor de varende maar ook voor de op en aan de Vecht wonende mensen. De feiten leren dat op dat gebied nog wel wat winst te behalen valt.

Enkele voorbeelden:

 • Niet houden aan de toegestane snelheid
 • Afstand tot de woonarken
 • ’s avonds harde muziek
 • Overboord gooien van plastic en afval
 • Een grote b.. of middelvinger krijgen wanneer je er iets van zegt Ongetwijfeld zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

Voor het bestuur van de vereniging is het onderwerp vaargedrag een belangrijk item. We zijn in gesprek met Waternet over het treffen van maatregelen zoals:

 • Handhaving vaarsnelheid
 • Plaatsen van borden met vermelding maximaal toegestane snelheid.
 • Positie van de boeien die de vaargeul aanduiden.

Graag vernemen we van onze leden suggesties voor de plaatsing van borden en misdragingen. Des te beter wij weten, zo specifiek mogelijk, waar, op welke dagen en op welke tijdstippen er te hard gevaren wordt des te beter wij, Waternet en Gemeentes mee kunnen krijgen v.w.b. de handhaving. Suggesties en input graag doorgeven via bestuur@vwgv.nl.

Er zijn ook leden die nu al mensen die te hard varen daarop attenderen. Wanneer meer mensen dat doen kan dat helpen. Er varen ook mensen die zich helemaal niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Door hen erop te wijzen passen zij mogelijk hun snelheid aan.

Voor het nieuwe vaarseizoen hopen we u te kunnen informeren over de afspraken die we hebben gemaakt met Waternet, gemeentes en andere betrokken partijen.

Ontwerp Bestemmingsplan De Vecht (t.p.v. Stichtse Vecht)

Het ontwerpbestemmingsplan “De Vecht” zal vanaf 10 januari 2020 ter inzage liggen en online beschikbaar zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl De officiële publicatie hiervan zal begin januari op onder andere de website van de gemeente Stichtse Vecht staan. Het Bestuur zal nauwlettend volgen of alle eerder overeengekomen bepalingen in het plan zijn verwerkt. In het voorjaar van 2019 hebben wij de gemeente reeds gewezen op enkele onjuistheden, wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten.

Automatische Incasso Contributie VWGV

In de ledenvergadering heeft het Bestuur aangekondigd over te willen gaan tot automatische incasso van de contributie. Daarbij is aangegeven dat de invoering een verhoging van € 2,00 met zich meebrengt. De ALV heeft hiermee ingestemd.

Om over te gaan tot incasso zult u voor het einde van dit jaar (of voor 31 januari 2020 een brief van ons ontvangen waarin u het bestuur kunt machtigen jaarlijks een bedrag van €17,00 te incasseren.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat de huidige wijze van contributie-inning zeer omslachtig is en veel tijd en energie van de Penningmeester en Bestuur vraagt.

Ook nu weer hebben verschillende leden hun contributie van 2018 en/of 2019 nog niet voldaan. Dat betekent dat enkele bestuursleden naar deze leden zullen gaan om hen persoonlijk te vragen de verschuldigde contributie alsnog over te maken. Wanneer je dit gelezen hebt, kan je misschien nog even bij jezelf nagaan of je in 2018 of 2019 jouw jaarlijkse bijdrage van slechts €15 hebt voldaan en zo niet alsnog onze Penningmeester blij maken.

Financiële middelen beschikbaar stellen voor belangenbehartiging leden

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur aangekondigd te overwegen in bijzondere situaties gelden ter beschikking te willen stellen wanneer het belang van onze leden daarmee gediend is. Het gaat daarbij niet om individuele belangen.

Te denken valt aan bijstand bij of het voeren van procedures in geval van geschillen over:

 • ligplaatsen
 • conflicten tussen woonarkbewoners en oevereigenaren
 • onderhoud van beschoeiingen
 • bereikbaarheid van de woonarken

De inzet van financiële middelen is bedoeld om helemaal aan het begin van een procedure met inzet van een jurist de juiste strategie uit te stippelen, met als doel om een juridisch steekspel te voorkomen. Het bestuur denkt na over uitgangspunten die gelden voor het beschikbaar stellen van financiële middelen. Suggesties daarvoor van de kant van onze leden zijn van harte welkom en kunnen worden gemaild naar:  bestuur@vwgv.nl

De Omgevingswet

In 2013 is gestart met het vormgeven van de zogenaamde omgevingswet. Een gezamenlijke aanpak van het Rijk, de provincies en de gemeentes moet leiden tot de invoering in 2021. Doel van de wet minder regels en meer ruimte voor initiatief. Heel veel partijen en instanties zijn hierbij betrokken. Inmiddels zijn we in de fase aangeland dat gemeentes al vast begonnen zijn met het opstellen van lokale omgevingsvisies. De ene gemeente is daar wat verder mee dan de andere en soms is er nog niet aan begonnen. Uiteindelijk zal de gemeentelijke omgevingsvisie de lappendeken van lokale bestemmingsplannen gaan vervangen. Bij de opstelling van de omgevingsvisie wordt uitgegaan van participatie door inwoners en/of groepen bewoners. In dit korte artikel willen we erop wijzen dat het voor mensen die op het water wonen belangrijk is te volgen welke gevolgen de omgevingsvisie heeft voor hen. Een afvaardiging van het bestuur heeft op 23 november een informatiebijeenkomst van de LWO bijgewoond en daarna de conclusie getrokken dat het goed is de leden te wijzen op de invoering van de nieuwe omgevingswet. Het voert te ver om in dit korte bericht uitvoerig op mogelijke consequenties in te gaan. Deze kunnen namelijk per gemeente verschillen. De digitale versie van de presentatie van 23 november is op te vragen bij het bestuur. Hieronder volgen enkele tips die verwijzen naar vindplaatsen van informatie:

 • de website van de LWO (www.lwoorg.nl) zal onder “vraagbaak” een map opnemen met Omgevingswet informatie.
 • op de website www.woonbootadvocaat.nl , die nog in ontwikkeling is zal binnenkort juridische informatie verschijnen over wonen op het water.

Tenslotte is het verstandig de publicaties van gemeenten over de Omgevingswet op de websites en in lokale bladen in de gaten te houden en aangekondigde bijeenkomsten te bezoeken.

Projectgroep Nijverheidslaan – Lange Muiderweg

Sinds ruim een jaar bestaat er een projectgroep van bewoners aan de Lange Muiderweg. De projectgroep heeft dit jaar diverse besprekingen gevoerd en mails gewisseld met bedrijven aan de Nijverheidslaan. Dit gaat voornamelijk de Fa. Smit & Zoon over overlast die het bedrijf veroorzaakt. De Overlast betreft geluid, licht en groen.

Over de verlichting zijn afspraken gemaakt die tot verbetering hebben geleid. Over de gewenste aanpassing van het groen is geen overeenstemming bereikt. Wat het geluid betreft is enig resultaat geboekt door het omkasten van de ventilator bij de gaswasser. Het probleem is daarmee nog niet volledig opgelost.

Een uitgebreid verslag is op te vragen bij het bestuur.