Pojectgroep Nijverheidslaan

Voor een aanzienlijk deel van onze leden vormt het industrieterrein aan de Nijverheidslaan in Weesp een (in)directe buurman. Samen gaan we voor goed buurmanschap en fijn samenleven.

Het doel van deze projectgroep

Prettig samenleven met bewoners van de Lange Muiderweg en bedrijven aan de Nijverheidslaan. Samen streven we naar goed buurmanschap voor alle betrokken partijen.

Er is aandacht voor alle bedrijven aan de Nijverheidslaan waar bewoners van de Lange Muiderweg mogelijk hinder van ondervinden.

De Koppploeg

Namens de bewoners is er een kopploeg actief bestaande uit:

  • Arvid Beekmann
  • Hans Willemsen
  • Carlo Andreoli

Namens het bestuur van VWGV onderhoudt Dolly Oudendijk contact met hen.

Smit & Zoon

Van de bedrijven aan de Nijverheidslaan, heeft de kopploeg de afgelopen tijd het meeste contact gehad met de firma Smit & Zoon. De ontmoetingen en gesprekken verliepen constructief en spitsten zich toe op drie onderwerpen:

  1. Geluid
  2. Licht
  3. Groen / natuur

Acties

Deze projectgroep komt regelmatig bijeen en er wordt door hen mail- en telefonisch contact onderhouden met adviseurs en bedrijven aan de Nijverheidslaan. Een aantal concrete acties:

  • Ontmoetingen: Allereerst heeft de kopploeg diverse ontmoetingen gehad met contactpersonen bij bedrijven.
  • Contact Omgevingsdienst: De kopploeg heeft contact gezocht met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Zij zijn namens de provincie verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen op bovenstaande onderwerpen. Er zijn metingen verricht en aanbevelingen gedaan. Ook is de kopploeg aanwezig geweest bij een zitting van de hoorcommissie van de provincie
  • Bezoeken: er zijn diverse bezoeken geweest van leden van de kopploeg aan Smit & Zoon. Voornamelijk om de oorzaken van licht en geluidsoverlast te onderzoeken en de geboden aanpassingen te inspecteren.
  • Varen: De kopploeg heeft diverse malen rond het terrein gevaren voor onderzoek naar diverse vormen van overlast.

Resultaat

De geluidshinder is aanzienlijk minder voor omwonenden. Onder andere door de omkasting van een gaswasser. Ook aan het groen is gewerkt; aanplant en onderhoud.

Op het gebied van licht-overlast is met meerdere bedrijven een goede slag geslagen door lichten anders te richten, kappen aan te brengen of op andere tijden aan en uit te schakelen.

Er wordt een burendag gepland op het terrein van Smit & Zoon om kennis te maken met elkaar, het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Vooruit kijkend

De kopploeg is van mening dat de ontwikkelingen traag gaan, maar dat de voornaamste partij, Smit & Zoon, zich welwillend opstelt. Op alle thema’s zijn vorderingen geboekt en samen bouwen we verder aan goed buurmanschap.

Oproep: samen optrekken

Het is belangrijk te weten namens welke bewoners de kopploeg als woordvoerder mag én zal optreden richting bedrijven aan de Nijverheidslaan. Het is tijdens het bestaan van deze projectgroep echter voorgekomen dat de kopploeg in verlegenheid werd gebracht. Dit gebeurde doordat bij de kopploeg aangemelde bewoners ook nog eens op individuele titel acties ondernamen richting bedrijven of verantwoordelijke instanties, zonder dit te delen met de kopploeg. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het collectief in het algemeen en de kopploeg als gesprekspartner in het bijzonder.

Het is dan ook de dringend verzoek van de kopploeg om eigen initiatieven te melden aan de kopploeg via nijverheidslaan@vwgv.nl. Daarbij geldt dat wanneer je je eigen belangen op structurele basis liever individueel behartigt, je jezelf beter kunt afmelden bij de kopploeg.

Vragen? Vragen!

Heb je een vraag, idee of wil je op de mailinglijst van deze projectgroep?